1 Corinthians 13:13

From lightwiki
Revision as of 14:56, 4 June 2009 by Vsingleton (Talk | contribs)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Faith, hope, and love

Repent ye for the kingdom of heaven is at hand
Repent ye for the kingdom of heaven is at hand
'cuz God can turn these stones to kids of Abraham -- Matthew 3:2,9

  Faith, hope, and love ... faith, hope, and love
  Faith, hope, and love ... faith, hope, and love
  And now these three remain ... But the greatest of these is love.
  1 Corinthians 13:13

Marvel not that I said ... You must be born again.
Marvel not that I said ... You must be born again.
Or how will you believe when I tell you of heavenly things -- John 3:7,12

The fool has said in his heart, "There is no God."
The fool has said in his heart, "There is no God."
And the Word of the Lord endures forever. -- Psalms 53:1 and 1 Peter 1:25

Đức tin, hy vọng, tình yêu

Ăn năn tội lỗi, vì Nước Trời gần đến
Ăn năn tội lỗi, vì Nước Trời gần đến
Hay Chúa sẽ biến những đá này thành con cháu Áp-ra-ham -- Ma-thi-ơ 3:2,9

  Đức tin, hy vọng, tình yêu ... Đức tin, hy vọng, tình yêu
  Đức tin, hy vọng, tình yêu ... Đức tin, hy vọng, tình yêu
  Ba điều này còn, nhưng vĩ đại là tình yêu.
  1 Cô-rinh-tô 13:13

Đừng ngạc nhiên khi nghe, mình phải tái sinh!
Đừng ngạc nhiên khi nghe, mình phải tái sinh!
Vì làm sao bạn tin được những việc tối thiên? -- Giăng 3:7,12

Lòng người ngu dại thầm nhủ, "Chẳng có Chúa Trời"
Lòng người ngu dại thầm nhủ, "Chẳng có Chúa Trời"
Và Lời Chúa tồn tại muôn đời. -- Thi-thiên 53:1 and 1 Phi-e-rơ 1:25

-- Category: songs - free mp3s - chords]] - lời bài hát