Chợ heo Bà Rén

From lightwiki
Revision as of 01:05, 17 May 2019 by Vsingleton (Talk | contribs) (Vsingleton moved page Cho heo ba ren to Chợ heo Bà Rén)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

intro

vi

CSNN 9: Những phận đời éo le ở chợ heo Bà Rén Bà Lưu Thị Liên - Quế Xuân - Quế Sơn - Quản Nam

The video starts here

a link to a video that starts at this point

9 vi

ở nhà lấy cái gì ăn đâu

9 en

English

9 vi

con hắn cực khổ

9 en

English

10 vi

hắn lo hắn chứ hắn lo nuôi chi mình

10 en

English

10 vi

...

10 en

English

11 vi

xớm mơi tới trưa nhịn đói

11 en

English

12 vi

Xin tha tội-lỗi cho chúng tôi, như chúng tôi cũng tha kẻ phạm tội nghịch cùng chúng tôi

12 en

English

13 vi

Xin chớ để chúng tôi bị cám-dỗ, mà cứu chúng tôi khỏi điều ác!

13 en

English

13 vi

Vì nước, quyền, vinh-hiển đều thuộc về Cha đời đời. A-men.

13 en

English